Problem1018--平方和与立方和

1018: 平方和与立方和

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Description

给定一段 n m之间连续的整数(包括 n m),求出他们中所有偶数的平方和以及所有奇数的立方和。

Input

输入数据包含多组测试实例,每组测试实例包含一行,两个整数mn0 <= n<= 10000)(0 <= m <= 10000

Output

对于每组输入数据,输出一行,应包括两个整数 x y,分别表示该段连续的整数中所有偶数的平方和以及所有奇数的立方和。

Sample Input Copy

1 3
2 5

Sample Output Copy

4 28
20 152

HINT

n有可能比m大